top of page

A FATAL BLOW FOR IMPACT INVESTING IN AIFMD

(Nederlandse vertaling hieronder, na de Engelse text)


Money could work for the common good


The EU capital market has the potential to make money matter for its corporates of all sizes, citizens, and the planet they live on. Money could be flowing across the EU so that it can benefit consumers, investors, and companies, regardless of where they are located.


However, while the European Commission – with its torrent of sustainability initiatives, such as the Sustainable Finance Action Plan and the associated SFDR and Taxonomy legislation – claims to be trying to encourage sustainable and impact investing and significantly improve the sustainability of European society, it also put forward legislation that – if adopted without amendment – could mean the end for several popular impact funds, investing in energy transition projects and/or to small business owners in developing countries. This can't have been the intention of Brussels.


What’s the problem?


The AIFMD proposal aims to regulate the so‐called ‘loan‐originating’ alternative investment funds (AIFs). Article 16(2a) of the proposal requires a closed‐end structure if the notional value of the AIF’s originated loans exceeds 60 % of its net asset value.


A closed-end structure would imply no liquidity for investors until the “end” of the fund, while existing funds have shown adequate liquidity for over 20 years, also during shocks. Because of the lack of liquidity, banks will choose to no longer distribute them to investors that count on continuous liquidity. The recent successful growth in banks offering impact funds (for renewable energy, micro-finance, and innovations) in their private banking menu will be nullified.


If funds cannot be distributed widely, fewer fund managers will choose to invest in those SMEs that are so crucial for the transition, both high impact innovative environmental entrepreneurs and social enterprises that ensure the supporting fabric of communities and increase resilience. Many of the smaller, innovative, non-traditional, or micro-finance companies will be left without access to funding when they don’t fit mainstream banks’ standards.


Impact investors without access to open-end AIFs will only have more risky alternatives to choose from, they can invest in (volatile) listed securities (UCITS), in closed-end AIFs and let go of any liquidity need for a few years, or engage in (very high risk) crowdfunding.


What’s the solution?


A confirmation of best capital- and liquidity-management practices of loan-originating impact-AIFs in legislation would enable existing impact AIFs to continue providing loans to enterprises that deliver positive impact while ensuring liquidity for their investors.


We call upon European co-legislators to correct this fatal flaw in the AIFMD-proposal.


You can sign the petition here.Geld zou kunnen werken voor het algemeen belang


De EU-kapitaalmarkt heeft de potentie om geld te laten werken voor bedrijven van alle groottes, voor mensen en voor onze planeet. Geld zou door de EU kunnen stromen zodat het consumenten, investeerders en bedrijven kan helpen, ongeacht waar ze zich bevinden.


Maar de Europese Commissie – met haar stortvloed aan duurzaamheidsinitiatieven, zoals het Sustainable Finance Action Plan en de bijbehorende SFDR- en Taxonomiewetgeving – beweert te proberen duurzaam en impactbeleggen aan te moedigen en de duurzaamheid van de Europese samenleving aanzienlijk te verbeteren, terwijl ze nu wetgeving hebben ingediend die – indien ongewijzigd aangenomen – het einde zou kunnen betekenen voor verschillende populaire impactfondsen die investeren in energietransitie-projecten en/of in kleine bedrijven in ontwikkelingslanden. Dit kan niet de bedoeling zijn van Brussel.


Wat is het probleem?


Het AIFMD-voorstel heeft tot doel de zogenaamde ‘loan-originating’ alternatieve beleggingsfondsen (AIF’s) te reguleren. Artikel 16, lid 2a, van het voorstel vereist een closed-end-structuur als de nominale waarde van de door de AIF’s geïnitieerde leningen hoger is dan 60 procent van de waarde van het fonds.


Een closed-end structuur zou voor beleggers geen liquiditeit betekenen tot het “einde” van het fonds, terwijl bestaande fondsen al meer dan 20 jaar voldoende liquiditeit laten zien, ook tijdens economisch turbulente periodes. Door het gebrek aan liquiditeit zullen banken ervoor kiezen deze fondsen niet meer te distribueren aan beleggers die rekenen op continue liquiditeit. De recente succesvolle groei van banken die impactfondsen (voor hernieuwbare energie, microfinanciering en innovaties) in hun private banking-menu aanbieden, wordt teniet gedaan.


Als fondsen niet breed gedistribueerd kunnen worden, zullen minder fondsbeheerders ervoor kiezen om in ’MKB-bedrijven te investeren die zo cruciaal zijn voor de transitie. Dit zijn zowel innovatieve milieu-ondernemers met een grote impact als sociale ondernemingen die ervoor zorgen dat de ondersteunende structuur van gemeenschappen wordt gewaarborgd en de veerkracht wordt vergroot. Veel van de kleinere, innovatieve, niet-traditionele of microfinancieringsbedrijven zullen geen toegang hebben tot financiering als ze niet voldoen aan de standaarden van de reguliere banken.


Impactbeleggers zonder toegang tot open-end beleggingsfondsen zullen alleen maar risicovollere alternatieven hebben om uit te kiezen. Ze kunnen beleggen in (volatiele) beursgenoteerde effecten (UCITS), in closed-end fondsen waar ze elke mogelijkheid tot liquiditeit voor een paar jaar opgeven, of nemen deel aan (zeer risicovolle) crowdfunding-initiatieven.


Wat is de oplossing?


Een bevestiging in de AIFMD wetgeving van best practices op het gebied van kapitaal- en liquiditeitsbeheer door ’loan-originating’ impactfondsen. Dit zou bestaande impactfondsen in staat stellen leningen te blijven verstrekken aan ondernemingen die een positieve impact hebben en tegelijkertijd liquiditeit voor hun investeerders waarborgen.


We roepen Europese medewetgevers op om deze fatale fout in het AIFMD-voorstel te corrigeren.


U kunt de petitie hier tekenen.Comments


bottom of page